Commit ba8b8b75 authored by TTV19SP Oinonen Henri Elias Kristian's avatar TTV19SP Oinonen Henri Elias Kristian
Browse files

Update README.md

parent f6d27774
...@@ -9,6 +9,6 @@ ...@@ -9,6 +9,6 @@
1. Rakenna projekti CMakella 1. Rakenna projekti CMakella
2. Avaa projekti visual studiolla ja aja se. 2. Avaa projekti visual studiolla ja aja se.
3. Visual studio antaa tämän näköisen virheen: 3. Visual studio antaa tämän näköisen virheen:
![image.png](./screenshot.png) [image.png](./screenshot.png)
4. Kopioi kaikki .dll tiedostot kansiosta "build\ext\SFML-2.5.1\lib\Debug" suoraan "build" kansioon. 4. Kopioi kaikki .dll tiedostot kansiosta "build\ext\SFML-2.5.1\lib\Debug" suoraan "build" kansioon.
5. Nyt pitäisi toimia :D 5. Nyt pitäisi toimia :D
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment