Commit c688ffbc authored by TTV19SP Oinonen Henri Elias Kristian's avatar TTV19SP Oinonen Henri Elias Kristian
Browse files

Merge branch 'henrioin-master-patch-02229' into 'master'

Readme päivitys

See merge request !7
parents a82b6518 eeab7262
......@@ -7,7 +7,5 @@
* Kortinkääntö animaatio
1. Rakenna projekti CMakella
2. Avaa projekti visual studiolla ja aja se.
3. Visual studio antaa [tämän näköisen virheen](./screenshot.png).
4. Kopioi kaikki .dll tiedostot kansiosta "build\ext\SFML-2.5.1\lib\Debug" suoraan "build" kansioon.
5. Nyt pitäisi toimia :D
2. Kopioi .png -tiedostot "textures"-kansiosta "build"-kansioon
3. Nyt pitäisi toimia :D
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment