Commit eeab7262 authored by TTV19SP Oinonen Henri Elias Kristian's avatar TTV19SP Oinonen Henri Elias Kristian
Browse files

Update README.md

Deleted screenshot.png
parent a82b6518
......@@ -7,7 +7,5 @@
* Kortinkääntö animaatio
1. Rakenna projekti CMakella
2. Avaa projekti visual studiolla ja aja se.
3. Visual studio antaa [tämän näköisen virheen](./screenshot.png).
4. Kopioi kaikki .dll tiedostot kansiosta "build\ext\SFML-2.5.1\lib\Debug" suoraan "build" kansioon.
5. Nyt pitäisi toimia :D
2. Kopioi .png -tiedostot "textures"-kansiosta "build"-kansioon
3. Nyt pitäisi toimia :D
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment